Algemene voorwaarden

Definities In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: gebruiker: Perfect Dream Bikes wederpartij: de natuurlijke-, of rechtspersoon, dan wel zijn rechtsopvolger(s), ten behoeve van wie door of vanwege gebruiker producten worden geleverd en/of diensten worden verricht.

Artikel 1 - Algemeen
1.1 Deze algemene verkoop-, leverings- en betalingsvoorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, overeenkomsten alsmede op de uitvoering daarvan door Perfect Dream Bikes, hierna te noemen PDB gedaan aan en/of aangegaan met derden. hierna te noemen"wederpartij".
1.2 Deze algemene verkoop-, leverings- en betalingsvoorwaarden zijn met uitsluiting van eventuele door de wederpartij gehanteerde algemene voorwaarden en/of condities van toepassing.
1.3 Afwijkende voorwaarden en condities zijn slechts van toepassing indien en voor zover zulks uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen. De wederpartij kan hieraan in andere overeenkomsten geen rechten ontlenen.
1.4 De koper verplicht zich tot afname van speciaal voor hem bestelde producten en zaken. Speciaal door PDB bestelde producten en zaken worden door PDB na levering niet retour genomen.
1.5 Retourzendingen kunnen slechts binnen 8 dagen franco worden ontvangen. PDB moet hiermee akkoord zijn gegaan. PDB behoudt zich het recht voor om bij creditering van de Retour gezonden producten en/of zaken 15% van de inkoopprijs aan de wederpartij in rekening te brengen.

Artikel 2 - Totstandkoming van de overeenkomst
2.1 Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend en worden gedaan op basis van de op het tijdstip van het sluiten van de overeenkomst geldende prijzen en specificaties. Afbeeldingen, tekeningen, opgave van capaciteiten en verdere omschrijvingen zijn zo nauwkeurig mogelijk, doch binden Perfect Dream Bikes niet.
2.2 Indien geen schriftelijke overeenkomst door Perfect Dream Bikes is afgegeven, geldt de schriftelijke bevestiging van Perfect Dream Bikes dan wel de afleveringsbon dan wel de factuur van Perfect Dream Bikes als bewijs van het bestaan en van de inhoud van de overeenkomst.
2.3 Wijzigingen in de overeenkomst van welke aard dan ook, schriftelijk of mondeling door of namens Perfect Dream Bikes aangebracht, die hogere kosten veroorzaken kunnen aan de wederpartij in rekening worden gebracht.
2.4. Perfect Dream Bikes is gerechtigd bij de uitvoering van opdrachten derden in te schakelen

Artikel 3 – Prijzen
3.1 Alle prijzen luiden in Nederlandse valuta en zijn incl. omzetbelasting.
3.2 Prijzen zijn berekend voor levering af de vestigingsplaats van PDB. Bij aflevering elders op verzoek van de wederpartij zijn de daaraan verbonden meerkosten voor zijn rekening.

Artikel 4 - Levering
4.1 Levering geschiedt af vestigingplaats PDB, tenzij partijen anders zijn overeengekomen.
4.2 Vanaf het tijdstip dat de wederpartij heeft meegedeeld dat de verkochte zaak voor aflevering gereed staat, is de zaak voor rekening en risico van de wederpartij en wordt deze door PDB voor hem gehouden. Indien de zaak niet binnen 8 dagen na dat tijdstip is afgehaald, is PDB gerechtigd bewaarloon te berekenen conform het in zijn bedrijf of ter plaatse geldend tarief. Eventuele verzending van de zaken geschiedt voor rekening en risico van de wederpartij, tenzij anders is overeengekomen.
4.3 Levering anders dan af vestigingsplaats PDB geschiedt uitsluitend voor rekening en risico van de wederpartij. De levering verloopt in overeenkomst met de klant.

Artikel 5 - Levertijden
5.1 Opgegeven levertijden zijn bij benadering vastgesteld en zijn nimmer te beschouwen als fatale termijn, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Vervroegde levering is te allen tijde toegestaan.
5.2 Indien geen datum van levering is overeengekomen, zal OSP de wederpartij tijdig van tevoren meedelen wanneer de zaken voor levering gereed staan dan wel kunnen worden afgeleverd.

Artikel 6 - Eigendomsvoorbehoud overeenkomst 
6.1 PDB blijft tevens eigenaar van de geleverde of nog te leveren zaken zolang de wederpartij de verrichte of nog te verrichten werkzaamheden uit dergelijke overeenkomsten niet heeft betaald.
6.2 De wederpartij is niet gerechtigd de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken of te leveren zaken te vervreemden, te bezwaren of enigszins anders aan derden ter beschikking te stellen noch in gebruik te geven, een pandrecht of een stilpandrecht op te vestigen, tenzij zulks geschiedt ten behoeve en op initiatief van PDB.
6.3 Indien PDB het nodig acht, zal naast het eigendomsvoorbehoud tevens een stilpandrecht onder voorbehoud worden gevestigd op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken of te leveren zaken ter zake alle vorderingen welke PDB op de wederpartij heeft, een en ander op de opschortende voorwaarde dat de voorbehouden eigendom op de wederpartij overgaat. De wederpartij verplicht zich alle medewerking te verlenen die in dit kader is vereist.
6.4 Indien de wederpartij in gebreke is, is PDB gerechtigd de hem toebehorende zaken op kosten van de wederpartij (zelf) te doen terughalen van de plaats waar zij zich bevinden. Alle kosten en schade, vallende op, of veroorzaakt door de zaken gedurende de periode dat zij zich onder de wederpartij bevonden, komen voor diens rekening en risico.
6.5 De wederpartij die handelt in strijd met het vorenstaande verbeurt ten gunste van PDB een boete voor iedere handeling die onder een van de aldaar vermelde verboden valt, onverminderd het recht op schadevergoeding. De boete is gelijk aan tweemaal het factuurbedrag met een minimum van € 225,00 per handeling.

Artikel 7 - Betaling
7.1 Tenzij anders schriftelijk is overeengekomen, dient betaling zonder korting of verrekening op een door PDB aangegeven rekeningnummer en in een door PDB aangegeven valuta binnen 14 dagen na factuurdatum te geschieden. De kosten van overboeking op het door PDB aangegeven rekeningnummer zijn voor rekening van de wederpartij.
7.2 PDB is te allen tijde gerechtigd de gehele of gedeeltelijke vooruitbetaling van.de factuurprijs van de wederpartij te vorderen.
7.3 PDB is gerechtigd deelleveringen afzonderlijk te factureren.
7.4 Indien geen tijdige betaling wordt ontvangen, is de wederpartij zonder verdere ingebrekestelling over het factuurbedrag de wettelijke rente verschuldigd, vermeerderd met 1,5 % op maandbasis, gerekend vanaf de vervaldag tot en met de dag van betaling, waarbij een gedeelte van een maand als een gehele maand wordt aangemerkt.
7.5 Alle op de invordering vallende kosten, daaronder onder andere begrepen buitengerechtelijke incassokosten en pr.- en processuele kosten, zijn voor rekening van de wederpartij. De buitengerechtelijke incassokosten worden berekend overeenkomstig het incassotarief van de Nederlandse Orde van Advocaten.
7.6 PDB is te allen tijde gerechtigd, alvorens zijn verplichtingen na te komen, naar zijn oordeel voldoende zekerheid te verlangen voor de nakoming van de verplichtingen van de wederpartij, indien naar het oordeel van PDB de omstandigheden daartoe aanleiding geven. Weigering van de wederpartij om de verlangde zekerheden te stellen, geeft PDB het recht de overeenkomst buitengerechtelijk te ontbinden onverminderd zijn recht op vergoeding van onkosten en winstderving.
7.7 Het gehele factuurbedrag is onmiddellijk en integraal opeisbaar bij niet stipte betaling van een overeengekomen termijn als ook wanneer de wederpartij in staat van faillissement geraakt, (voorlopige) surseance van betaling vraagt, of zijn onder curatele stelling is aangevraagd, wanneer enig beslag op de zaken en/of vorderingen van de wederpartij wordt gelegd, wanneer deze overlijdt, in liquidatie treedt of wordt ontbonden.
7.8 Door de wederpartij gedane betalingen strekken steeds eerst ter afdoening van de verschuldigde kosten, vervolgens ter afdoening van de verschenen rente, en tenslotte ter afdoening van de opeisbare facturen, die het langst openstaan, zelfs al vermeld de wederpartij dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.

Artikel 8 - Retentierecht
8.1 PDB kan een retentierecht uitoefenen op al hetgeen bij voor of namens de wederpartij onder zich heeft, zolang door PDB geleverde zaken of diensten niet volledig door de wederpartij zijn betaald, inclusief eventuele schade, rente en kosten welke de wederpartij krachtens enige overeenkomst c.q. deze algemene voorwaarden jegens PDB verschuldigd is of zal zijn.
8.2 Door zaken in de macht van PDB te (doen) brengen, vestigt de wederpartij daarop een pandracht voor al hetgeen bij aan PDB uit welke hoofde ook, verschuldigd is of zal worden. In ieder geval zijn daaronder begrepen vorderingen uit hoofde van overeenkomsten die nog niet zijn afgewikkeld. Zij komen hierbij tevens overeen dat PDB als pandhouder even genoemd vuistpand mag omzetten in een bezitloos pandrecht door de tussen hen geldende overeenkomst tezamen met een exemplaar van deze algemene voorwaarden als onderhandse akte te doen registreren.

Artikel 9 - Vervangen onderdelen
9.1. De vervangen onderdelen worden na uitvoering van de reparatieopdracht eigendom van Perfect Dream Bikes zonder dat de wederpartij op vergoeding aanspraak kan maken. Aflevering
9.2 De door gebruiker (eventueel) vermelde levertijd kan nimmer als fatale termijn worden beschouwd. Overschrijding van een levertijd kan nimmer leiden tot schadevergoeding, ontbinding of enige andere actie jegens gebruiker, behoudens in het geval dat er sprake is van opzet of grove schuld van de zijde van gebruiker. Gebruiker behoudt zich het recht voor bestelde zaken in deelzendingen te leveren en te factureren. De wederpartij draagt het risico van de zaken vanaf het moment van verzending vanaf de fabriek (af fabriek).

Artikel 10
Indien de wederpartij haar noodzakelijke medewerking tot nakoming van de verbintenis door gebruiker niet verleent of doordat een ander beletsel van haar zijde opkomt, is gebruiker gerechtigd om, binnen acht dagen nadat de wederpartij daartoe door gebruiker in gebreke is gesteld, de overeenkomst te ontbinden of als ontbonden te beschouwen zonder dat daartoe rechterlijke tussenkomst vereist zal zijn en onverminderd het recht van gebruiker om van de wederpartij vergoeding van geleden verlies en/of gederfde winst te vorderen. Daarnaast zal, indien en zolang de door de wederpartij veroorzaakte verhindering in de nakoming door gebruiker voortduurt, door de wederpartij van gebruiker geen nakoming kunnen worden gevorderd terwijl gebruiker gerechtigd is van de wederpartij vergoeding van in redelijkheid gemaakte kosten te verlangen, voortvloeiende uit het in dit artikellid omschreven gedrag c.q. de nalatigheid van de wederpartij. .

Artikel 11 Transport
Tenzij schriftelijk anders overeengekomen wordt de wijze van transport, verzending, verpakking e.d. bepaald door gebruiker, zonder dat gebruiker hiervoor enige aansprakelijkheid draagt. Aansprakelijkheid Gebruiker is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard of omvang dan ook, die is ontstaan door of in verband met de uitvoering door of vanwege gebruiker van hetgeen met de wederpartij is overeengekomen, waaronder is begrepen nalatigheden van door gebruiker ingeschakelde derden, tenzij gebruiker opzet of grove schuld kan worden verweten. Onverminderd het in het vorige lid en andere artikelen van deze algemene voorwaarden bepaalde is gebruiker in ieder geval nimmer aansprakelijk: voor bedrijfs- en/of gevolgschade, door welke oorzaak dan ook ontstaan; voor schade tengevolge van onjuist, onzorgvuldig of ondeskundig gebruik, of door gebruik voor andere doeleinden dan waarvoor het geschikt of bestemd is; voor schade door geleverde software; voor schade ten gevolge van niet-millenniumbestendigheid; voor schade ten gevolge van verlies van gegevens vastgelegd op magnetische informatiedragers; voor schade veroorzaakt door medewerkers van gebruiker en/of door haar ingeschakeld derden, door welke oorzaak dan ook ontstaan; voor schade ontstaan door overmacht in de zin van artikel 10. In de gevallen, als bedoeld in eerste lid van dit artikel, alsook, indien, gelet op de omstandigheden van het geval de door de wederpartij door het verzuim van gebruiker geleden schade naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid door gebruiker dient te worden vergoed, wordt de aansprakelijkheid van gebruiker uitdrukkelijk beperkt tot maximaal het bedrag van de door hem aan de wederpartij in rekening te brengen prijs.

Artikel 12 Overmacht
1. Onder overmacht wordt verstaan een tekortkoming die gebruiker niet kan worden toegerekend doordat zij niet te wijten is aan haar schuld, noch krachtens wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt, waaronder begrepen het geval, dat gebruiker door een (toerekenbare) tekortkoming of onzorgvuldigheid van derden niet in staat is haar diensten te verrichten. Onder overmacht wordt onder meer begrepen: a. bedrijfsstoornis of bedrijfsonderbreking van elke aard, en onverschillig op welke wijze ontstaan; b. vertraagde of te late toelevering door een of meerdere leveranciers van gebruiker; c. transportmoeilijkheden of -belemmeringen van elke aard, waardoor het vervoer naar gebruiker toe of van gebruiker naar de wederpartij wordt gehinderd of belemmerd.
2. Gebruiker heeft het recht zich op overmacht te beroepen, indien enige omstandigheid (verdere) nakoming verhindert.
3. Gedurende de periode van overmacht worden de verplichtingen van gebruiker opgeschort. Indien de periode van opschorting langer duurt dan dertig dagen zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding ontstaat.
4. Indien gebruiker bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen, is gebruiker gerechtigd het reeds geleverde of uitgevoerde c.q. het leverbare of uitvoerbare deel afzonderlijk te factureren, en is de wederpartij gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijke overeenkomst. Dit geldt echter niet als reeds geleverde of uitgevoerde c.q. leverbare of uitvoerbare delen geen zelfstandige waarde hebben.

Artikel 13 Eigendomsvoorbehoud
Het eigendom van de geleverde zaken wordt door gebruiker uitdrukkelijk voorbehouden totdat volledige betaling heeft plaatsgevonden. Daarbij is inbegrepen de vergoeding van alle kosten en rente, ook van eerdere en latere leveringen en verrichtte diensten, alsmede schadevorderingen wegens tekortschieten in de nakoming. De wederpartij is verplicht de geleverde zaken waarvan het eigendom bij gebruiker berust afgescheiden te bewaren, dan wel anderszins individualiseerbaar opgeslagen te houden. De wederpartij verplicht zich op eerste verzoek van gebruiker: de zaken aan gebruiker ter beschikking te stellen, en verleent reeds nu onherroepelijk machtiging aan gebruiker of aan de door gebruiker aan te wijzen personen, de plaats waar de zaken zich bevinden te betreden, teneinde de zaken mee te nemen; de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand-, ontploffings- en waterschade en tegen diefstal en de polis van deze verzekering ter inzage te geven op verzoek van gebruiker; alle aanspraken van de wederpartij op verzekeraars met betrekking tot de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verpanden aan gebruiker op de manier die wordt voorgeschreven in artikel 3:239 BW; de door eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te merken als het eigendom van gebruiker; op andere manieren medewerking te verlenen aan alle redelijke maatregelen die gebruiker ter bescherming van haar eigendomsrecht met betrekking tot zaken wil treffen, en welke de wederpartij niet onredelijk hinderen in de normale uitoefening van haar bedrijf.

Artikel 14 Garantie
Gebruiker verleent zelf generlei garantie op de door haar geleverde zaken. Gebruiker verplicht zich wel de bepalingen van de fabrieksgarantie van de geleverde zaken op te volgen. Onverminderd het voorstaande kan de wederpartij geen beroep doen op bovengenoemde garantiebepalingen: indien de wederpartij wijzigingen aan de zaken heeft aangebracht c.q. heeft laten aanbrengen, waaronder ook - vallen reparaties die niet door of namens gebruiker zijn verricht; indien de fouten geheel of gedeeltelijk het gevolg zijn van onjuist, onzorgvuldig of ondeskundig gebruik; indien de fouten zijn opgetreden als gevolg van blikseminslag, brand- of waterschade, of door andere van buitenkomende oorzaken of onheilen; indien de wederpartij de zaken heeft verwaarloosd; indien de wederpartij de zaken op andere wijze onachtzaam heeft behandeld, of zodanig heeft behandeld dat het risico naar verkeersopvattingen voor rekening van de wederpartij behoort te komen.

Artikel 15 Reclames
Eventuele klachten omtrent een door de gebruiker geleverd product, dienen door de wederpartij terstond aan gebruiker schriftelijk en gemotiveerd binnen uiterlijk 8 werkdagen na aflevering per e-mail te worden medegedeeld. Bij overschrijding van deze termijn vervalt het recht te reclameren. Na het verstrijken van bovengenoemde termijn wordt gebruiker geacht haar verplichtingen correct te zijn nagekomen, en wordt aangenomen dat de wederpartij de zaken in goede orde heeft ontvangen, behoudens tegenbewijs door wederpartij. Reclames geven aan de wederpartij nimmer het recht zijn betalingen op te schorten. Indien een overeenkomstig het eerste lid van dit artikel gedane reclame door de wederpartij door gebruiker wordt gehonoreerd, zal de gebruiker tot kosteloos herstel van het geconstateerde gebrek overgaan zonder dat de wederpartij daarnaast van gebruiker enige schadevergoeding kan vorderen of gerechtigd is zijn betalingsverplichting jegens gebruiker op te schorten.

Artikel 16 Retourzending
Gebruiker aanvaardt teruggezonden zaken slechts indien en voor zover zij met deze terugzending tevoren schriftelijk, per fax of per e-mail akkoord is gegaan, en alsdan slechts wanneer deze zaken aan het door gebruiker op te geven adres worden afgeleverd in de originele verpakking en in de staat waarin gebruiker deze zaken aan de wederpartij afleverde.

Artikel 17 Ontbinding/beëindiging
De wederpartij wordt geacht in verzuim te zijn: indien de wederpartij enige verplichting uit de overeenkomst niet of niet-tijdig nakomt; indien gebruiker goede gronden heeft te vrezen dat de wederpartij in de nakoming zal tekortschieten en deze niet voldoet aan een schriftelijke aanmaning om zich binnen een bij de aanmaning gestelde redelijke termijn bereid te verklaren zijn verplichtingen na te komen; indien de wederpartij zijn eigen faillissement aanvraagt, in staat van faillissement wordt verklaard, tot boedelafstand overgaat, een verzoek tot surseance van betaling indient, dan wel een beslag op het geheel of een gedeelte van zijn vermogen wordt gelegd en dit niet binnen 10 dagen na beslaglegging wordt opgeheven; indien de wederpartij overgaat c.q. besluit tot staking of overdracht van zijn bedrijf of een belangrijk gedeelte daarvan, daaronder begrepen de inbreng van zijn bedrijf in een op te richten of reeds bestaande vennootschap, dan wel overgaat c.q. besluit tot wijziging van doelstelling van zijn bedrijf of tot ontbinding; bij overlijden van de wederpartij, wanneer deze een natuurlijk persoon is. In geval van verzuim van de wederpartij is gebruiker gerechtigd zonder enige verplichting tot schadevergoeding, en onverminderd de haar toekomende rechten, de overeenkomst geheel of gedeeltelijk ontbonden te verklaren door een daartoe gerichte schriftelijke mededeling aan de wederpartij en/of, door de wederpartij aan gebruiker verschuldigd bedrag terstond in zijn geheel op te eisen en/of, het eigendomsvoorbehoud in te roepen. In geval de overeenkomst op enigerlei wijze wordt beëindigd of ontbonden, blijven de bepalingen betreffende ontbinding/beëindiging, toepasselijk recht en geschillen onverkort van toepassing. Alle buitengerechtelijke kosten, die in redelijkheid door gebruiker dienen te worden gemaakt teneinde, nadat de toestand van verzuim voor de wederpartij is ingetreden, betaling van haar te verkrijgen zijn voor rekening van de wederpartij en bedragen 15% van de openstaande vordering met een minimumbedrag van € 160,= per niet (volledig) betaalde factuur.

Artikel 18 Software
De wederpartij zal alle onderscheidingstekens met betrekking tot de intellectuele eigendomsrechten van de rechthebbende noch verwijderen noch wijzigen. Het is de wederpartij toegestaan de software aan eindgebruikers door te verkopen. De wederpartij heeft het recht aan zijn eindgebruiker een niet exclusieve en niet overdraagbare sublicentie te verlenen, conform de geldende software licentievoorwaarden. Het is de wederpartij niet toegestaan de software, inclusief de daarbij geleverde documentatie, te kopiëren, tegen vergoeding, of anders dan door middel van een sublicentie, aan zijn eindgebruikers ter beschikking te stellen. De wederpartij is verplicht de eindgebruiker te wijzen op het beperkt recht van sublicentie, en op de gebruiksaanwijzing van de door gebruiker geleverde zaken.

Artikel 19 Geschillen/toepasselijk recht
Op alle geschillen over de door partijen gesloten overeenkomst, alsmede over deze algemene voorwaarden is bij uitsluiting Nederlands recht van toepassing. Op alle tussen gebruiker en de wederpartij ontstane geschillen zullen, voor zover volgens dwingendrechtelijke competentieregels mogelijk en behoudens andersluidend beding, bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement Assen .
01-01-2010